Regulamin

 1. Informacje ogólne
  1. Serwis absolwenci.adamedsmartup.pl zwany w dalszej części dokumentu Serwisem, jest portalem internetowym należącym do Fundacji Adamed z siedzibą w Warszawie, ul. Karowa 31A, 00-324, NIP: 5252596176, wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000518407, zwanej dalej Usługodawcą.
  2. Operatorem technicznym Serwisu jest Silvermedia Qlogix Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 6, 30-415 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000797630, NIP: 6793187952, REGON: 384013864.356592358.
  3. Serwis jest portalem społecznościowym skierowanym do absolwentów programu stypendialnego ADAMED SmartUP. Serwis dedykowany jest dla osób powyżej 14. roku życia, które obecnie lub w przeszłości brały udział w programie ADAMED SmartUP i pragną kontynuować zawarte w trakcie programu znajomości, nawiązywać nowe kontakty, wymieniać się doświadczeniami naukowymi i wiedzą naukową. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może zamieszczać i przeglądać umieszczone przez innych Użytkowników na stronie www Serwisu komentarze, opracowania, artykuły, zdjęcia, rysunki, filmy, nowinki itp. o tematyce naukowo-dydaktycznej (dalej „Treści”) oraz korzystać z innych dostępnych w Serwisie usług np. możliwość zapisywania się na wydarzenia stacjonarne i online organizowane przez Fundację Adamed komunikowania się z innymi Użytkownikami, udziału w konkursach organizowanych za pośrednictwem Serwisu i inne.
 1. Podstawowe warunki korzystania z Serwisu
  1. Z uwagi na treści zamieszczane w Serwisie jest on dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników (dalej „Użytkownicy”). W celu korzystania z Serwisu należy wejść na stronę www www.absolwenci.adamedsmartup.pl i wypełnić formularz rejestracyjny wpisując następujące dane:
   - imię i nazwisko;
   - adres e-mail;
   - edycję programu ADAMED SmartUP, w której brał udział.
   Rejestracja do Serwisu jest dobrowolna.
  2. Korzystając z Serwisu, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
  3. Dane przekazywane podczas rejestracji oraz inne dane osobowe, które mogą być zbierane od Użytkowników podczas korzystania z Serwisu, są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie.
 1. Prawa i możliwości Użytkowników Serwisu
  1. Użytkownik rejestrujący się w Serwisie jest zobowiązany do dostarczenia prawdziwych informacji w procesie rejestracji.
  2. Usługodawca może wykluczyć dostęp do Serwisu, jeśli zachodzi przypuszczenie, iż Użytkownik w procesie rejestracji podał nieprawdziwe dane.
  3. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto dostępowe do Serwisu i tylko ten Użytkownik może z konta korzystać.
  4. Użytkownik zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy danych dostępowych do Serwisu i przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie skutki spowodowane zarówno swoim dostępem, jak i nieuprawnionym dostępem do Serwisu przez osoby, którym ujawnił swoje dane dostępowe (w szczególności login i hasło).
  5. Użytkownicy Serwisu mają prawo do korzystania z możliwości i usług udostępnianych w Serwisie.
  6. Użytkownik może w każdej chwili zlikwidować konto w Serwisie – poprzez kontakt z Usługodawcą.
  7. Usługodawca, w uzasadnionych przypadkach, może odmówić Użytkownikowi rejestracji w Serwisie.
 1. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych
  1. W procesie rejestracji w Serwisie Użytkownik jest proszony o podanie następujących danych osobowych:
   - imię i nazwisko;
   - adres e-mail;
   - edycję programu ADAMED SmartUP, w której brał udział.
   Dodatkowo, po zarejestrowaniu Użytkownika, może on uzupełnić w swoim profilu w Serwisie dodatkowe dane takie jak kierunek studiów, uczelnia, miasto zamieszkania. Dane te służą ułatwieniu Użytkownikom komunikacji.
  2. Usługodawca może dokonać weryfikacji danych podanych przez Użytkownika w procesie rejestracji.
  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych.
  4. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Fundacja Adamed z siedzibą przy ul. Karowej 31A w Warszawie. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@fundacjaadamed.pl.
   Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą w celu rejestracji i korzystania z Serwisu.
   Dane osobowe będą przetwarzane przez czas od momentu rejestracji do chwili usunięcia konta Użytkownika.
   Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
   Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
   Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do rejestracji i korzystania z Serwisu.
  5. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik obligatoryjnie:
   - potwierdza, że zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu serwisu;
   - wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przy rejestracji oraz w trakcie korzystania z Serwisu danych osobowych w celach związanych z rejestracją i korzystaniem z Serwisu przez Fundację Adamed z siedzibą w Warszawie, ul. Karowa 31A, 00-324.
 1. Prawa i odpowiedzialność Usługodawcy
  1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość usunięcia, bez poinformowania o tym Użytkownika, Treści które:
   - naruszają godność ludzką/obrażają innych Użytkowników,
   - są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym,
   - wzywają do nienawiści rasowej, etnicznej lub wyznaniowej,
   - propagują używki lub przemoc,
   - ranią przekonania religijne lub polityczne,
   - mogą mieć negatywny wpływ na wizerunek Organizatora,
   - są uznawane powszechnie za naganną moralnie, społecznie niewłaściwą i naruszającą zasady współżycia społecznego,
   - są obciążone prawami osób trzecich, w tym prawem autorskim,
   - przedstawiają ofertę komercyjną lub jest reklamą instytucji/firmy,
   - zagrażają fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich,
   - zawierają wulgaryzmy, słowa powszechnie uznane za niedopuszczalne lub rażące błędy językowe.
  2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zablokowania lub usunięcia konta/profilu Użytkownika bez uprzedzenia, w przypadku powzięcia informacji o podaniu przez Użytkownika nieprawdziwych informacji w formularzu rejestracyjnym, zamieszczania Treści, o których mowa w pkt a) powyżej lub nieprzestrzegania warunków niniejszego Regulaminu.
  3. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby Serwis był sprawny i dostępny, jednak zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą lub niezawinione przez Usługodawcę, wynikające z problemów technicznych których rozwiązanie wymaga czasu. W miarę możliwości Usługodawca będzie informował Użytkowników o przerwach w dostępności Serwisu oraz przewidywanym czasie ich trwania.
 1. Warunki techniczne
  1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest:
   - połączenie z siecią Internet;
   - komputer;
   - przeglądarka internetowa (np. Chrome lub Mozilla Firefox) w aktualnej wersji;
   - w przypadku niektórych elementów Serwisu może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL oraz cookies.
  2. Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne niezależne od redakcji problemy techniczne, możliwe jest czasowe ograniczenie dostępu do Serwisu. W takim wypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności Serwisu.
 1. Prawa autorskie
  1. Usługodawca oferując Użytkownikom dostęp do informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem Serwisu, zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw autorskich wynikających z Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.)
  2. Usługodawca informuje, że zawarte w Serwisie przez Usługodawcę znaki towarowe, logo, zdjęcia i inne oryginalne materiały oraz przyjęty układ i dobór kolorów stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i pokrewnych.
  3. Zamieszczając Treści w Serwisie Użytkownik udziela Usługodawcy nieograniczonej terytorialnie i czasowo, niewyłącznej licencji na korzystanie z Treści, ich powielanie, rozpowszechnianie, opracowywanie na ich podstawie utworów zależnych, wystawianie bądź wykonywanie w związku z prowadzeniem Serwisu. Licencja wygasa z chwilą, gdy użytkownik usunie lub wykasuje Treści z Serwisu.
 1. Postanowienia końcowe
  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkowników z Serwisu w sposób sprzeczny z zaleceniami tego regulaminu.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu.
  3. O planowanych zmianach treści regulaminu Usługodawca powiadomi zarejestrowanych Użytkowników co najmniej 14 dni przed ich wejściem w życie.
  4. Wszelkie pytania i wątpliwości mogą być zgłaszane na adres: biuro@fundacjaadamed.pl.