Polityka Prywatności

Ochrona danych osobowych jest dla Fundacji Adamed szczególnie istotna. W celu zapewnienia zgodnego z prawem, rzetelnego oraz przejrzystego przetwarzania Państwa danych osobowych przygotowaliśmy poniższą informację.

 

Kim jest Administrator Danych Osobowych?

Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych  jest Fundacja Adamed z siedzibą w Warszawie, 00-324, ul. Karowa 31A.

Fundacja Adamed przed rozpoczęciem czynności przetwarzania danych osobowych każdorazowo identyfikuje cel, podstawę prawną do ich przetwarzania oraz określa okres retencji danych. Państwa dane osobowe przetwarzane są:

  • ze względu na realizację umowy, która wiąże Państwa z Administratorem, lub działania niezbędne do jej zawarcia (Art. 6 ust. 1 lit b),
  • ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (Art. 6 ust. 1 lit c,
  • ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (Art. 6 ust. 1 lit f),
  • na podstawie uzyskanej od Państwa zgody (Art. 6 ust. 1 lit a).

Każdorazowo dokładamy wszelkich starań by zostali Państwo poinformowani o celu przetwarzania danych osobowych, podstawie prawnej tego przetwarzania, okresie retencji danych i wszystkich innych informacjach wymaganych przez RODO w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości w zakresie ochrony Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt poprzez wskazany adres poczty elektronicznej iod@fundacjaadamed.pl
Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji.

Kto może zwrócić się do Inspektora Ochrony Danych?

Inspektor Ochrony Danych został powołany na podstawie art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako Rozporządzenie lub RODO.

Inspektor Ochrony Danych w ramach realizowanych zadań będzie dbać o ochronę praw i wolności osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Adamed. Osoby te mogą więc zwrócić się do Inspektora Ochrony Danych we wszelkich sprawach związanych z ich danymi osobowymi w zakresie w jakim dane te są przetwarzane przez Fundację Adamed.

Jakimi sprawami zajmuje się Inspektor Ochrony Danych?

Inspektor Ochrony Danych weryfikuje prawidłowość przetwarzania danych osobowych w Fundacji. W ramach swoich działań jest również punktem kontaktowym dla wszelkich zgłoszeń związanych z ewentualnymi nieprawidłowościami w przetwarzaniu danych osobowych. Do Inspektora Ochrony Danych mogą się więc Państwo zwrócić jeżeli w Państwa opinii doszło do naruszenia ochrony Państwa danych osobowych w Fundacji Adamed. Inspektor Ochrony Danych jest również podmiotem, do którego należy adresować żądania o realizację przysługujących Państwu praw.

Prawa te dotyczą w szczególności:

1) Prawa dostępu do danych osobowych,

2) Prawa do ich sprostowania,

3) Prawa do usunięcia danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”),

4) Prawa do ograniczenia przetwarzania,

5) Prawa do przenoszenia danych osobowych,

6) Prawa do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,

7) Prawa do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,

8) Prawa do zawiadamiania o wystąpieniu naruszenia w ochronie danych osobowych.

Jaki jest tryb procedowania Państwa wniosku?

Wniosek może być złożony za pośrednictwem wybranego pracownika Fundacji  Adamed lub bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych. Jego rozpatrzeniem zajmiemy się niezwłocznie. Jeżeli realizacja wniosku będzie trwała dłużej niż miesiąc o przedłużeniu terminu udzielenia odpowiedzi zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem. Takie przedłużenie jest możliwe z uwagi na złożoność żądania lub liczbę złożonych wniosków.

Jeżeli wniosek nie pozwala na Państwa jednoznaczną identyfikację lub jest niejasny, Inspektor Ochrony Danych skieruje do Państwa prośbę o jego uzupełnienie w terminie jednego miesiąca od wpływu wniosku.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w formie elektronicznej, dalsza korespondencja będzie prowadzona również w tej formie jeżeli okaże się to możliwe. W innych przypadkach o sposobie rozpoznania wniosku zostaną Państwo poinformowani w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Rozpatrzenie wniosku jest wolne od opłat. Jeżeli jednak żądanie jest nieuzasadnione lub często powtarzane, Administrator Danych Osobowych może a) nałożyć uzasadnioną opłatę, uwzględniającą rozsądne koszty administracyjne związane z rozpoznaniem wniosku, komunikacją lub przeprowadzeniem wnioskowanych operacji lub b) odmówić rozpoznania wniosku.

Jak skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych?

Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się :

  • elektronicznie na adres e-mail: iod@fundacjaadamed.pl
  • pisemnie na adres: Fundacja Adamed, Karowa 31A, 00-324 Warszawa